هر شب دخل رو بنویس

اگر در دکان ، سیستم کامپیوتری ثبت فروش دارین که خوشا به حالتون اما اگر از این سیستمها ندارین این مقاله رو ده بار بخونین یک عطار باید هر شب پنج چیز رو در سررسیدش بنویسه. الف) پول نقد موجود در دخل ب) کلیه هزینه ها و دلیل هزینه پ) کلیه برداشت ها و دلیلش […]